jump to navigation

Identyfikacja odbiorców działań promocyjnych. Propozycje działań Public Relations Grudzień 17, 2018

Posted by prace2012 in pisanie prac magisterskich.
Tags: ,
comments closed

Aby zmienić (uzupełnić) wyobrażenie otoczenia o charakterze miasta, należy działania in­formacyjne skierować do wielu różnych grup zainteresowania. Dlatego odbiorców działań promocyjnych podzielona na dwie grupy:

 1. Odbiorców wewnętrznych miasta mieszkańcy,
 2. firmy działające na terenie miasta, organizacje non-profit działające w Sopocie

Odbiorców zewnętrznych, do których zaliczymy:

 • mieszkańców Polski zainteresowanych wypoczynkiem w Sopocie (turyści krajowi) mieszkańcy Europy i inni cudzoziemcy zainteresowani wypoczynkiem w Sopocie (turyści zagraniczni)
 • osoby zainteresowane korzystaniem z usług sanatoryjnych potencjalni inwestorzy
 • środowiska opiniotwórcze (tzw. liderzy opinii, mogą być nimi lekarze, specjaliści od reha­bilitacji, a także biura podróży)
 • mieszkańcy Gdańska i Gdyni zainteresowani korzystaniem z kultury i rozrywki w Sopocie.

W ramach możliwość należy przeprowadzić badania, które miałyby na celu zbadanie wize­runku obcego miasta. Zbadanie wizerunku własnego miasta i porównanie go z wizerunkiem obcym. Ponad to w/w badania pomogły by poznać bliżej zachowania i preferencje odbiorców przekazu promocyjnego.

Badanie te można by przeprowadzić korzystając z Internetu, wykorzystując portale interne­towe, np. ONET.

Propozycje działań Public Relations

Grupa docelowa Cel działań Przykłady działań
Mieszkańcy Sopotu,

Dorośli i dzieci

Zwiększenie świadomości miesz­kańców Sopotu i okolic na temat

walorów Sopotu jako uzdrowiska.

Co to znaczy, że Sopot jest mia­stem o statucie uzdrowiska? Jakie

niesie to ze sobą szanse, a jakie

zagrożenia?

Promocja nowej strony WWW

wśród mieszkańców

Zorganizowanie konkursu w szkołach podstawo­wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na

temat Sopotu, jego walorów przyrodniczych,

kulturalnych, itp.

Konkurs mógłby mieć dwie formy: artystyczną,

(np. dzieci musiałyby coś narysować na temat

Sopotu, napisać jakiś esej, wypracowanie, itp.),

testu, z wiedzy ogólnej na temat miasta. Jeżeli

chodzi o drugą formę, informacje do testu można

by było znaleźć na nowej stronie WWW

Mieszkańcy miasta,

firmy działające na

terenie miasta

Zwiększenie świadomości miesz­kańców, stworzenie pewnego

namacalnego dowodu tego, że

Sopot jest uzdrowiskiem

Rozstrzygnięcie konkursu na logo uzdrowiska

Sopot. Byłby to punkt wyjścia do opracowania

systemu identyfikacji wizualnej Uzdrowiska. Ogło­szenie tej informacji, m. in. za pośrednictwem

mediów.

Kierownictwo placówek

świadczących usługi:

gastronomiczne, kultu­ralne, rozrywkowe,

hotelarski, sanatoryjne

itp., pracownicy UM

Sopot

Poprawa współpracy, między

wymienionymi grupami. Wspólna

promocja Sopotu, stworzenie

poszerzonego produktu tury­stycznego Sopotu ( produkt reha­bilitacyjny mógłby zostać rozsze­rzony np. o możliwość korzystania

z basenów AquaParku Sopot.

Zorganizowanie spotkania z tymi grupami. Zorga­nizowanie „minitargów”, na których placówki

mogłyby się zaprezentować. Opracowanie planu

wspólnych działań, który miałyby na celu wspólną

promocję Sopotu, na zasadzie partnerstwa mie­dzy placówkami. Wybór osób odpowiedzialnych

za ocenę wyników tych działań.

Tzw. Liderzy opinii

(lekarze, biura podróży)

Zwiększenie świadomości w tych

grupach na temat walorów

uzdrowiskowych, kulturalnych i

rozrywkowych miasta

Zorganizowanie spotkania na temat Sopotu i jago

zalet

Zorganizowanie targów o tematyce sanatoryjno-

uzdrowiskowej

Udział miasta w podobnych imprezach w Polsce i

w Europie

Pracownicy Informacji

Turystycznej i Uzdrowi­skowej

Polepszenie obsługi turystów,

lepszy przepływ informacji miedzy

sanatoriami a Informacją Tury­styczną i Uzdrowiskową

Zwiększenie ilości informacji na temat poszcze­gólnych placówek w Sopocie, dostępnych w sie­dzibie Informacji. Nie mogą to być tylko informa­cje, które można znaleźć na stronach interneto­wych

Pojawienie się tam folderów i katalogów na temat

uzdrowiska Sopot

Dziennikarze TV, pra­sowi, radiowi (zasięg

lokalny)

Zwiększenie świadomości istnie­nia Sopotu na polskiej mapie

uzdrowisk

Zdobycie przychylności dziennika­rzy zgodnie z regułą, że to co

znamy lubimy bardziej

Zorganizowanie spotkania z dziennikarzami. Mogłoby one być połączone z wycieczką po sana­toriach; przygotowanie z myślą o nich broszur

informacyjnych na temat walorów Sopotu Dostarczanie co jakiś czas informacji na temat sanatoriów itp.

Grupa docelowa    
  znamy lubimy bardziej  
Dziennikarze TV, pra­sowi, radiowi, (zasięg

ogólnopolski). Osoby

odpowiedzialne za

tworzenie portali i wor-

tali w Internecie

Zwiększenie świadomości istnie­nia Sopotu na polskiej mapie

uzdrowisk

Zdobycie przychylności dziennika­rzy zgodnie z regułą, że to co

znamy lubimy bardziej

Zorganizowanie spotkania z dziennikarzami.

Mogłoby one być połączone z wycieczką po sana­toriach; przygotowanie z myślą o nich broszur

informacyjnych na temat walorów Sopotu Dostarczanie co jakiś czas informacji na temat sanatoriów itp., uaktualnianie ich przede wszyst­kim w serwisach tematycznych i wortalach.

Pracownicy UM Sopot,

kierownictwo sanato­riów w Sopocie

Stworzenie wspólnej, spójnej

identyfikacji wizualnej Uzdrowiska

Sopot, w tym sanatoriów (Leśnik, Helios, Zespół Reumatologiczny)

Należałoby w tym wypadku zwrócić uwagę na

takie elementy jak:

o Logo uzdrowiska Sopot

o Strona ulotki i foldery

o Wzory dokumentów wykorzystywane przez

poszczególne sanatoria

o wizytówki

o Ubiory i/lub identyfikatory pracowników sana­toriów

o Oznakowanie pojazdów należących do pla­cówek rehabilitacyjnych w Sopocie

o Strona WWW

Wszystkie w/w elementy powinny jednoznacznie

kojarzyć się z uzdrowiskiem Sopot, przy czym

powinny podkreślać indywidualność każdej z

placówek sanatoryjnych

Władze Samorządowe

Gdańska, Gdyni, Sopo­tu

Zaciśniecie współpracy z Gdań­skiem i Gdynią w celu wypromo­wania Trójmiasta, po przez pod­kreślanie cech wspólnych i tych,

przez które miasta się dopełniają.

Dzięki temu może powstać zupeł­nie nowy produkt turystyczny

oferowany przez te miasta.

Zorganizowanie spotkań z osobami odpowie­dzialnymi za promocję poszczególnych miasta

i całego Trójmiasta.

Można by w trakcie tych spotkań podjąć się orga­nizacji wspólnych imprez, itp.

Źródło: Opracowanie własne

Powyżej podano tylko podstawowe i wybrane działania, które mogłyby pomóc w wypromowaniu Sopotu jako miasta o walorach uzdrowiskowych. Odbywało by się to za po­mocą kanałów pośrednich, a co za tym idzie w/w działania mogłyby spotkać się z większym za­ufaniem ze strony potencjalnych odbiorców niż typowa reklama. Dzięki tym zabiegom mieszkań­cy Sopotu i Polski powinni dowiedzieć się, że Sopot jest uzdrowiskiem oraz z czym to się wiąże.

Warto tu jeszcze raz zwrócić uwagę na problem witryny internetowej dla uzdrowiska Sopot.

Potencjalny turysta lub kuracjusz nie znając miasta poszukuje w Internecie informacji, które da­dzą mu ogólny obraz tego, co może go w nim spotkać. Czyli będzie poszukiwać informacji o walorach turystycznych, krajobrazowych, leczniczych itp. a także o poziomie cen. Dopiero, gdy zdecyduje się tu przyjechać, będzie poszukiwał informacji na temat konkretnego miejsca, gdzie zamieszka, gdzie będzie spędzać wolny czas.

Obecna strona internetowa, zaspokaja tą drugą potrzebę. Bowiem, znajduję się tu baza adresów do konkretnych miejsc. Niestety, jak wcześniej wspomniano nie ma w niej żadnych opisów, które przybliżyły by internaucie dane miejsce. Dlatego należałoby dostosować istniejące strony WWW do potrzeb turystów, lub stworzenie odrębnej, która umożliwiałaby w szybki sposób dostęp do informacji na bazy sanatoryjnej miasta. Taka strona mogłaby otwierać się po kliknieciu w pasku menu na stronie głównej miasta w UZDROWISKO.

Reklamy

Analiza dotychczasowych działań promocyjnych miasta na rzecz uzupełnienia wizerunku miasta o aspekt uzdrowiskowy Listopad 27, 2018

Posted by prace2012 in prace magisterskie.
Tags:
comments closed

Mimo, że Sopot oficjalnie otrzymał status uzdrowiska w 1999 roku, nie powstał jeszcze spójny plan działań, które miały by na celu wypromowanie miasta jako kurortu.

Władze miasta widzą taką potrzebę i obecnie prowadzone są już pewne działania. Należą do nich m.in.:

 • działania promocyjne poszczególnych placówek rehabilitacyjnych działających na terenie Miasta (Sanatorium „Leśnik”, Sanatorium „Helios”, Wojewódzki Zespół Reumatolo­giczny)
 • członkostwo w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych, działania promocyjne w tym za­kresie współpraca z sanatoriami działającymi na terenie Sopotu (Sanatorium „Leśnik”, Sanato­rium „Helios”, Wojewódzkim Zespołem Reumatologicznym im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie)
 • ogłoszenie konkursu na PROJEKT LOGO MIASTA: SOPOT – UZDROWISKO (Wskazówki: znak może mieć dowolną formułę graficzną, barwy Sopotu (flagi i herbu) to żółty i niebieski, logo powinno podkreślać uzdrowiskowy charakter miasta, znak ma być uniwersalny, czytelny również w wersji czarno — białej, znak będzie wykorzystany zarów­no samodzielnie, jak i wspólnie z herbem Sopotu, powinien zatem mieć charakter kom­plementarny w stosunku do herbu[1])
 • udział w targach turystycznych (krajowych i zagranicznych)
 • wykonanie gadżetów reklamowych na potrzeby promocji miasta jako uzdrowiska (kubki, koszulki, czapeczki, torby itp.)
 • informacje w mediach
 • działalność Informacji Turystycznej i Uzdrowiskowej, w której można uzyskać informacje na temat poszczególnych placówek, jednak są to w większości te same informacje, które można pobrać ze strony Miasta.
 • organizowanie spotkań, opracowywanie referatów na temat Sopotu i jego walorów uzdrowiskowych. Bardzo dużo pracy w te działania włożył pan dr Tomasz Michalski Główny Specjalista ds. Geologii.
 • promocja ogórków ukiszonych na solance ze Zdroju Św. Wojciecha jako zdrowych i niepowtarzalnych (Sopockie ogórki)
 • prowadzenie oficjalnej strony WWW.

 

Wykopaliska archeologiczne przeprowadzone na terenie Sopotu wskazują na znaki tego rejonu we wczesnej epoce Żelaza około V w. p.n.e. Wydobywano w tym rejonie bursztyn. który szlakami handlowymi trafiał na dalekie południe aż do imperium rzymskiego Pierwszy zapis gdzie widnieje nazwa Sopot pochodu z 5 marca 1283 roku. […] Rekompensując w ten sposób krzywdy doznane od krzyżaków z okresu ich panowania w tym rejonie. W późniejszym czasie Sopot stawał się powoli miejscem gdzie chętne gdańszczanie wyjeżdżają na wypoczynek.

 

Rysunek 44 Strona wortalu o tematyce uzdrowiskowej i sanatoryjnej! Uzdrowiska Polskie)

Na w/w stronach potencjalny kuracjusz znajdzie adresy i telefony do szpitali i sanatoriów w inte­resującym go mieście lub regionie. Czasami także krótką informację o mieście, jego walorach przyrodniczych i kulturowych.

Na przykład na http://www.uzdrowiska.info.pl (08.06.2003) znajduje się następująca notatka:

SOPOT

Sopot – miasto nad Zatoką Gdańską. W pierwszej połowie XIX wieku z osady rybackiej pnye- iksąta/ci/o się w kąpielisko morskie. Prawa miejskie uzyskał Sopot w roku 1901. Wraz z Gdań­skiem i Gdynią tworzy zespół miejski Trójmiasto. Posiada duje kąpielisko z rozległąplają, molem o długości 512 m. Sopot jest ośrodkiem wypoczynkowym i uzdrowiskiem. W łazienkach i zakładzie leczniczo-kąpielowym leczy się choroby reumatyczne i narządów ruchu.

Sopot posiada wiele placówek kulturalno-rozrywkowych: Scena Kameralna Teatru Wybrzeże, amfiteatr zwany Operą Leśną, gdzie od roku 1961 odbywają się Międzynarodowe Festiwale Piosenki. W Sopocie jest Przystań morskiej żeglugi przybrzeżnej, tor wyścigów konnych oraz słynne Muzeum Esperanta.

Miasto posiada szereg znakomitych zabytków architektonicznych: dawne dworki mieszczańskie oraz dwór rodzi­ny Sierakowskich z XVII wieku.

SOPOT Jeśli byłeś w tym mieście, podziel się swoją opinią na jego temat z innymi użytkownikami tego serwi­su. Możesz tej zaopiniować kwaterę, z której korzystałeś. A jeżeli dopiero wybierasz się w te strony, przeczytaj relacje innych.

Marketing terytorialny – pojęcie i istota Październik 15, 2018

Posted by prace2012 in pisanie prac magisterskich.
Tags: ,
comments closed

[kontynuujemy prezentację pracy magisterskiej o promocji miasta]

Biorąc pod uwagę powyższe definicje zauważamy, że marketing w wielu przypadkach postrzegany jest jako proces zarządzania, który ekonomicznie i skutecznie rozpoznaje, przewiduje i zaspokaja potrzeby oraz pragnienia klientów. W świetle takiego określenia marketing terytorialny można zdefiniować jako rynkową koncepcję zarządzania jednostką osadniczą — jako zarządzanie zmierzające do zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców oraz „gości” przez wcześniejsze ich rozpoznanie i przewidywanie zmian, a jednocześnie oparte na racjonalnym wykorzystaniu całokształtu posiadanych zasobów.

Przedstawiając różne, możliwe sposoby definicyjnego ujęcia marketingu terytorialnego wskazano na pięć aspektów marketingu miasta (gminy):

Aspekt filozoficzny — wskazuje on, że problemy, życzenia i potrzeby odbiorców (klientów) powinny być uwzględniane na pierwszym planie odpowiednio do hasła „ frontem do klienta — bliżej klienta”

Aspekt informacyjny — zgodnie z nim zaspokojenie potrzeb mieszkańców i potencjalnych klientów jest uwarunkowane posiadaniem informacji na temat ich potrzeb, problemów, wymagań i zachowań. Dlatego podstawową cechą skutecznego marketingu terytorialnego jest systematyczne badanie i analiza oczekiwań oraz życzeń docelowych grup klientów.

Aspekt strategiczno—operacyjny — oznacza, że osiągnięcie oczekiwanych (pożądanych) reakcji ze strony „rynków” wymaga opracowania długofalowego planu działania oraz wykorzystania wszystkich możliwych instrumentów „marketing — mix”

Aspekt różnicowania działań — mówi o tym, że marketing terytorialny wymaga zastosowania zasady zróżnicowanego traktowania „klientów” jednostki osadniczej. Dotyczy to sposobu myślenia w kategoriach grup docelowych występujących w obrębie i poza miastem, czyli osób oraz instytucji „wewnętrznych” i „zewnętrznych” będących adresatami działań.

Aspekt koordynacji i planowania – mówi o potrzebie działania określonego nie tylko potrzebami pojedynczych grup docelowych, ale przede wszystkim skoordynowanego planu.[1]

[1] A. Szromnik, Marketing terytorialny — koncepcja ogólna i doświadczenie praktyczne; Marketing terytorialny; Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Markowskiego; PAN Warszawa 2002, s. 44 – 45

Odbiorcy działań promocyjnych w gminie Wrzesień 27, 2018

Posted by prace2012 in prace magisterskie.
Tags:
comments closed

Należy pamiętać, że wszystkie działania, które podejmuje samorząd w gminie są skierowane do konkretnych grup społecznych. To one mają zachowywać się w określony sposób i podejmować określone decyzje. Odbiorcami działań promocyjnych są często zupełnie różne grupy otoczenia. Najważniejsze z nich w przypadku gminy i miasta to:

 • Miejscowa ludność
 • Inwestorzy
 • Turyści
 • Zainteresowani kulturą i wypoczynkiem Siła robocza
 • Rodziny pochodzące spoza terenu gminy Środowiska opiniotwórcze

Ze względu na odbiorców działań promocyjnych (wewnętrzni i zewnętrzni) i wybrany typ produktu (gospodarczy, społeczny i kulturowy) możemy wyróżnić następujące typy promocji gminy. Przedstawia je poniższa tabela.

Tabela 3 Typologia działań promocyjnych w gminie

Typ

produktu

Typ adresata
wewnętrzny zewnętrzny
gospodarczy promocja gospodarcza wewnętrzna promocja gospodarcza zewnętrzna
społeczny promocja społeczna wewnętrzna promocja społeczna zewnętrzna
kulturowy promocja kulturowa wewnętrzna promocja kulturowa zewnętrzna
Źródło: M. Marks, Typy działań promocyjnych podejmowanych w gminach; Marketing terytorialny; Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Markowskiego; PAN, Warszawa 2002, s. 217-227
Każdy typ promocji ma jakieś określone cele. Poniżej zostały one pokrótce opisane.

Promocja gospodarcza wewnętrzna — polega głównie na pobudzaniu lokalnej społeczności do przedsiębiorczości, tj. inicjowaniu i wspieraniu zarówno podmiotów już funkcjonujących, jak i tych, które będą zainteresowane rozwinięciem działalności w przyszłości

Promocja gospodarcza zewnętrzna — polega na reklamowaniu gminy na zewnątrz, zachęcaniu do inwestowania na terenie danej gminy.

Promocja społeczna zewnętrzna — ten typ promocji ma na celu przekazanie dalszemu otoczeniu gminy informacji na temat poziomu rozwoju społecznego gminy, aby m. in. Pobudzić zainteresowanie możliwościami osiedlenia się w gminie (na stałe lub czasowo), jej ofertą oświatową.

Promocja społeczna wewnętrzna — polega na inicjowaniu i umacnianiu wśród mieszkańców gminy postaw obywatelskich, identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz występującymi na jego terenie społecznymi problemami.

Promocja kulturowa wewnętrzna — głównym celem promocji kulturowej wewnętrznej jest wzmacnianie więzi, tożsamości oraz świadomości kulturowej jej społeczności.

Promocja kulturowa zewnętrzna — zadaniem tej promocji jest popularyzowanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy poza jej wewnętrznym otoczeniem. Chodzi tu przede wszystkim o wzbudzenie zainteresowania gminą i jej ofertą kulturalną. Zwiększenie stopnia znajomości gminy, jej historii i miejscowych obyczajów. Wykreowanie pozytywnego wizerunku gminy i jej otoczenia jako ośrodka upowszechniającego rozwój kulturowy w całym kraju.

Planowanie kampanii społecznej Sierpień 11, 2018

Posted by prace2012 in prace magisterskie.
Tags: ,
comments closed

fragment bardzo interesującej pracy magisterskiej o kampaniach społecznych

W planowaniu kampanii społecznej istotne jest dokładne określenie i zrozumienie grupy odbiorców. Dlatego, myśląc o problemach społecznych, za grupę odbiorców kampanii społecznej, czyli tzw. grupę docelową, uważa się wszystkich, których dotyczy dany problem. Kampanie społeczne są adresowane do wszystkich: zle się odżywiających, kierowców, etc.[1]. Kobiety i mężczyźni to niezwykle zróżnicowana grupa. Nieprawdziwe jest także założenie, że osoby w tym samym wieku łączy duże podobieństwo. Dane demograficzne pomijają różne niuanse istotne dla odbiorców reklam. Wystarczy sobie przypomnieć, jak bardzo zróżnicowana była nasza klasa w liceum. Bardziej skuteczne jest poszukiwanie takiej potrzeby, która jest właściwa dla wybranej grupy docelowej. Najkorzystniej zaś dokonać tzw. wglądu konsumenckiego i odkryć taki motyw niepożądanego zachowania, który był ukryty dla odbiorcy. Grupę docelową można wybrać na podstawie podobnego stylu życia, sposobu spędzania czasu, wartości. Ludzie w miarę dorastania coraz słabiej przystają do podziałów według tożsamości grupowej (studenci) i kategorii (kobiety), coraz częściej natomiast do konceptualnych (np. tradycjonalista, reformator, liberał, konformista, etc.)[2]. Od precyzji zdefiniowania grupy docelowej zależy, bowiem siła uderzeniowa (impact) reklamy społecznej. Na ogół im precyzyjniej, a więc węziej zdefiniowana grupa docelowa, tym bardziej precyzyjny, a w rezultacie bardziej skuteczny jest komunikat. Dokładne zdefiniowanie odbiorcy reklamy daje możliwość posługiwania się jego językiem, odwoływania się do jego specyficznych potrzeb i motywów zachowań. Jest to, więc łapanie szczupaka na błysk o odpowiednich kolorach, w porze jego żerowania. Oczywiście grupa docelowa nie może być zbyt wąska (mała), gdyż kampania ma wtedy ograniczony zasięg[3].

Kampanie społeczne, ze względu na zasięg, mogą być kampaniami ogólnymi, adresowanymi do całego społeczeństwa, lub skierowanymi do publiczności specyficznej, tj. do wyselekcjonowanej węższej grupy odbiorców, do określonych warstw czy segmentów społeczeństwa w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania, gustów i potrzeb[4] [5] [6].

Połową sukcesu jest dobre określenie grupy docelowej, bo wiemy, z kim rozmawiamy. Taka wiedza nie zawsze gwarantuje, że uda się nam zmienić czyjeś postawy lub zachowania. Jedną z przyczyn niepowodzeń jest to, że nie słuchamy odbiorcy. Należy, więc przede wszystkim posłuchać odbiorcy reklamy, w jaki sposób postrzega dany problem, jakie miejsce zajmuje on w jego głowie, w jego sieci skojarzeń. Należy się dowiedzieć:

 • jakie widzi zalety niepożądanego zachowania – to są bariery, które musimy pokonać;
 • jakie widzi wady niepożądanego zachowania, czyli kary;
 • jakie dostrzega zalety zmiany swojego zachowania, czyli nagrody .

Warto w tym miejscu przedstawić proces projektowania reklamy. Składa się z trzech etapów: odkrywania problemu, odkrywania pomysłu, odkrywania oceny. Odpowiadają one etapom pracy nad reklamą: zrozumieniu briefu kreatywnego, wymyślaniu koncepcji i jej ocenie. Do każdego etapu dobrane są metody, dzięki którym idea przekazu staje się dobrze zrozumiała i zdefiniowana (odkrywanie problemu), powstają oryginalne pomysły na kampanie (odkrywanie pomysłu), zostają poddane twórczej i wieloaspektowej krytyce (odkrywanie oceny), które zostaną przedstawione poniżej.

Odkrywanie problemu

 • Inwentarz cech – celem inwentarza cech jest uwolnienie się od stereotypowego myślenia o problemie i znalezienie przekonującego argumentu (sprzedają się tylko wielkie idee). W fazie I należy uwzględnić:
 1. bariery – wszystko to, co powstrzymuje od zmiany niepożądanego zachowania, fałszywe przekonania, radość związaną z tym, co zakazane;
 2. wady niepożądanego zachowania dla grupy docelowej (np. papierosy opalają na żółto) – są to kary;
 3. nagrody za zmianę zachowania – to co obiecujemy, gdy ktoś zmieni zachowanie (np. na powrót pełna potencja).

Motywy zachowania, które są niezwykłe, nieoczekiwane i na pierwszy rzut oka niedostrzegalne:

 1. cechy konieczne, typowe, definiujące dane zachowanie;
 2. cechy częste, niekonieczne, przypadkowe;
 3. wolne skojarzenia, najważniejsze, aby wymyślić coś nowego;

W fazie II należy sformułować tezę, główny przekaz reklamy. Najlepiej wybrać jakąś barierę i dodać do niej karę lub nagrodę, za pomocą której można ją pokonać. Przykłady: Palenie to dla młodych osób wyraz przynależności do grupy, bycia osobą fajną, zbuntowaną przeciw dorosłym, należy więc pokazać, że naprawdę atrakcyjny jest bunt przeciw koncernom, które czynią z młodych osób głupców. Zgodnie z wizerunkiem filmowym ze starych filmów papieros mężczyźnie przydawał atrakcyjności, należy więc przekonać, że papierosy nie tylko obniżają potencję, ale i że nowoczesne, zdrowo odżywiające się dziewczęta ze wstrętem patrzą na palących. • Mniej uporządkowane sposoby poszukiwania tezy – należy zacząć od tego, że do poszukiwania tezy może służyć zwykła faza I – burzy mózgów. Przydatne są również techniki: skok w bok, identyfikacja z obiektem

[1]    Zob. N. Maliszewski, Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007, s. 23.

[2]    Zob. Tamże, s. 25.

[3]    Zob. Tamże, s. 27.

[4]    Zob. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 239.

[5]    Zob. N. Maliszewski, tamże, s. 28.

[6]    Por. Tamże, s. 8 – 9.

Budowa świadomości istnienia firmy, marki, produktu lub strony WWW Lipiec 27, 2018

Posted by prace2012 in pisanie prac magisterskich.
Tags: , , ,
comments closed

Ta forma reklamy może dotyczyć zarówno szerokiego audytorium, jak i określonych grup docelowych. W przypadku szerokiej grupy odbiorców najczęściej kreowany jest wizerunek firmy i jej produktów, natomiast w przypadku grupy docelowej, firmy nastawiają się na kreowanie wizerunku i budowę świadomości konkretnych produktów czy usług. Jak twierdzi Kevin J. Clancy istnieją cztery zasady promowania marki[1]:

 • dokładne określenie potencjalnych klientów, którzy przyniosą firmie największe korzyści,
 • wprowadzenie na rynek produktu lub usługi, która będzie w większym stopniu zaspokajała potrzeby wybranej grupy klientów niż produkty lub usługi oferowane przez konkurencję,
 • wyraźne zaznaczenie, co odróżnia nowy produkt lub usługę, od innych dostępnych na rynku (dlaczego warto kupić ten produkt, a nie inny),
 • dostarczenie na rynek produktu lub usługi odpowiadającą wizerunkowi z promocji.

Tworzenie wizerunku firmy, marki, produktu, strony WWW i jej rozpoznawalności daje większy efekt w tradycyjnych mediach. Przykładem mogą tu być dwa największe polskie portale: Wirtualna Polska (http:www.wp.pl) i Onet.pl (http://www.onet.pl). Pierwszy serwis kreuje świadomość marki w reklamowych spotach telewizyjnych oraz poprzez reklamę zewnętrzną (billboardy), drugi – świadomość marki poprzez sponsoring audycji radiowych oraz świadomość produktu i serwisu WWW w telewizji.

Projektowanie i wykonanie reklamy

Wykonanie projektu jest najdłuższym i najtrudniejszym etapem konstruowania programu reklamowego. Można je podzielić na następujące czynności[2]: ustalenie budżetu akcji reklamowej, wybór mediów, ustalenie treści i formy przekazu, pomiar efektów akcji. Zostaną one przedstawione w dalszej części pracy.

[1] K. J. Clancy, Śmiertelna szybkość wchodzenia do sieci, „Gazeta Wyborcza”, nr 147/2000, s. 32.

[2] Opracowanie własne na podstawie K. Przybyłowski…, op. cit, s.507.

Określenie celów reklamy Czerwiec 8, 2018

Posted by prace2012 in pisanie prac magisterskich.
Tags:
comments closed

Reklamy, które koncentrują się na sprzedaży produktu lub usługi, można podzielić na trzy podstawowe formy[1]:

 1. reklamy pionierskie (informujące),
 2. reklamy konkurencyjne (perswazyjne),
 3. reklamy przypominające.

Reklamy pionierskie stosuje się w początkowej fazie życia produktu tj. przy wprowadzaniu jej na rynek. Ma ona na celu przede wszystkim[2]:

 • informowanie rynku o nowych produktach,
 • sugerowanie nowych zastosowań produktu,
 • informowanie rynku o zmianie ceny (zdobywanie do nowych segmentów rynku),
 • wyjaśnianie sposobu działania produktu,
 • opisywanie świadczonych usług,
 • poprawianie fałszywych wyobrażeń o produkcie,
 • redukowanie obaw klientów,
 • budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Reklamy konkurencyjne stosuje się w fazie wzrostu sprzedaży produktu i fazie nasycenia rynku produktem. Główne cele reklamy konkurencyjnej to[3]:

 • nakłanianie klienta do zakupu,
 • budowanie świadomości marki,
 • zmiana postrzegania przez konsumenta atrybutów produktu,
 • zachęcanie konsumenta do zmienienia dotychczasowej marki produktu na markę reklamodawcy,
 • nakłanianie klienta do szybszego dokonania zakupu.

Reklama przypominająca jest stosowana najczęściej w fazie spadku sprzedaży produktu. Jej najważniejsze cele to[4]:

 • przypominanie marki produktu;
 • przypominanie konsumentowi o tym, że produkt może mu być potrzebny w najbliższej przyszłości;
 • przypominanie o istnieniu produktu poza sezonem największej sprzedaży;
 • przypominanie odbiorcom, gdzie dany produkt mogą nabyć;
 • utrzymywanie wcześniej zdobytej świadomości o produkcie.

Inną formą reklamy jest reklama instytucjonalna. Tego typu reklama stosowana jest zwykle aby wzmocnić programy public relations lub aby przeciwstawić się reklamie konkurencji. Celem reklamy instytucjonalnej (organizacji) jest wytworzenie pozytywnego wizerunku firmy oraz stanu przychylności wobec niej. Reklamę instytucjonalną stosują często takie firmy, jak PZU, Mercedes Benz, czy IBM, chcąc wzbudzić zaufanie do nazwy firmy. Zazwyczaj stosowane są cztery formy reklamy instytucjonalnej[5]:

 1. reklama orędownicza,
 2. pionierska reklama instytucjonalna,
 3. instytucjonalna reklama konkurencyjna,
 4. instytucjonalna reklama przypominająca.

Reklama orędownicza prezentuje stanowisko firmy w określonej sprawie. Zajmowanie określonego stanowiska przez przedsiębiorstwo może znacząco wpływać na klimat, jaki będzie panował wokół firmy.

Pionierskie reklamy instytucjonalne, podobnie jak reklamy produktów, są wykorzystywane, aby informować, czym jest firma, jaki jest zakres jej działalności lub gdzie jest zlokalizowana.

Instytucjonalna reklama konkurencyjna promuje korzyści określonej klasy produktów w relacji do klasy z nią konkurencyjnej. Ta forma reklamy jest wykorzystywana na rynkach, na których przedmiotem konkurencji są ci sami nabywcy. Przykładowo polscy producenci masła rozpoczęli kampanię reklamową, której celem jest podkreślenie walorów smakowych w stosunku do margaryny.

Instytucjonalna reklama przypominająca, podobnie jak reklamy przypominające produktu, ponownie zwracają uwagę konsumentów rynku docelowego na nazwę organizacji, tworzony wokół niej klimat i promowany wizerunek.

Ważne jest, by określić cel reklamy możliwie precyzyjnie. Dzięki temu będzie można ustalić w jakim stopniu został on zrealizowany.

[1] K. Przybyłowski…, op. cit., s.504.

[2] Ph. Kotler…, op.cit. s. 579.

[3] Tamże, s. 579.

[4] Tamże, s. 581.

[5] K. Przybyłowski,… op. cit., s.506.

Kampania wizerunkowa Siódemka S.A. Maj 27, 2018

Posted by prace2012 in pisanie prac magisterskich.
Tags:
comments closed

Usługi kurierskie są znacznym segmentem rynku , który posiada dużą dynamikę rozwojową. Sprzyja to zwiększaniu efektywności marketingu stosowanego przez firmy ale również efektywności jego konkurentów, którzy starają się maksymalnie wykorzystać efektywne miejsce w atrakcyjnym segmencie rynkowym i lepiej wykorzystać szansę rynkową. Przewaga konkurecyjna firm o znaczeniu globalnym zmusza konkurentów o bardziej ograniczonym znaczeniu do racjonelnego, skutecznego i efektywnego marketingu w celu utrzymania dotychczasowego zakresu segmentu rynku lub do przejmowania części segmentu konkurencji.

Na naszym rynku szczególnie obrazowo można przedstawić to na przykładzie dwóch większych spółek, które skutecznie radzą sobie z dużymi konkurentami:  Opek i Siódemka. W zasadzie to jedyne dwie spółki z polskim kapitałem (nie licząc firm regionalnych albo lokalnych) które pozostały na poskim rynku usług kurierskich. Co roku rynek KEP żyje spekulacjami, kto w końcu przejmie te spółki i jak sobie dalej poradzą z globalną konkurencją. A spółki te nie tylko radzą sobie świetnie z silną konkurencji, ale też odnotowują wyższe wzrosty od innych firm.

Oczywiście bardzo trudno jest konkurować z firmami globalnymi. Doświadczenie oraz potencjał finansowy są po stronie konkurencji. W roku 2006 położono szczególny nacisk na zapewnienie swoim klientom odpowiedniej obsługi informatycznej. To powinno wpłynąć na jakość obsługi klienta i na wzrost ilości zrealizowanych przesyłek. W 2006 roku wzrost ten wyniósł 50 proc. w stosunku do roku 2005. Obsłużono 7,5 mln paczek. W roku 2007 odnotowano zaś wzrost o 40%.

Firma OPEK Sp. z o.o. rozpoczęła działalność  na rynku polskim w 1994 roku, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w realizacji takich usług, jak: magazynowanie, konfekcjonowanie, kompletacja i znakowanie towarów oraz ich dystrybucja.

Mając odpowiednie doświadczenie, bazę techniczną oraz profesjonalną kadrę współpracowników, w tym z wieloletnim stażem w branży kurierskiej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych licznych klientów, uruchomiono w 1999 r działalność w zakresie usług kurierskich, które świadczone są na terenie całej Polski .

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Firma OPEK Sp. z o.o. figuruje w Rejestrze operatorów pocztowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Działalność w zakresie usług kurierskich może wykonywać bezterminowo na obszarze Rzeczypospolitej i zagranicą. W połowie 2002 r. nasze usługi wzbogaciliśmy o serwis międzynarodowy. W latach 2004 – 2009r. Spółka wprowadziła zmiany organizacyjne, otwierając w miejsce przedstawicielstw własne Oddziały – obecnie dysponuje 39 własnymi Oddziałami oraz 5 przedstawicielstwami regionalnymi. Oddziały Spółki usytuowane są głównie w dużych aglomeracjach miejskich z rozbudowaną infrastrukturą.

44 przedstawicielstwa w Polsce, połączone są systemem nocnych przewozów liniowych, zapewniając w ten sposób skuteczne i terminowe doręczanie przesyłek do każdego miejsca w kraju następnego dnia po ich nadaniu.

Sukces rynkowy i aktualną pozycję wśród firm kurierskich, działających na rynku polskim osiągnięto przede wszystkim dzięki terminowości doręczeń oraz dobrze zorganizowanej realizacji usług dodatkowych, co zapewniło stale powiększające się grono klientów.

Druga polska firma Siódemka również zakłada szybki rozwój.

Firma kurierska Siódemka zmieniła status organizacyjno – prawny, przekształcając się w spółkę akcyjną. Firma rozpoczęła również intensywną kampanię wizerunkową, w ramach której odświeżone zostały dotychczasowe logo, oznakowanie floty oraz kurierów. Za komunikację w procesie wprowadzanych zmian odpowiedzialna będzie agencja public relations CORE PR.

24 lutego 2009 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie, Siódemka Sp. z o. o. przekształciła się w spółkę akcyjną. Zmiana formy organizacyjno – prawnej pozwoli firmie na bardziej elastyczne pozyskiwanie finansowania i rozszerzanie zakresu działalności, co z pewnością korzystnie wpłynie na jej dalszy rozwój.

Siódemka rozpoczęła także kampanię wizerunkową pod hasłem Zawsze do przodu. Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim zwiększenie rozpoznawalności i świadomości marki zarówno w sektorze nadawców biznesowych, jak i indywidualnych. Działania poprzedzone zostały analizą znajomości marki wśród klientów korporacyjnych i indywidualnych. Badanie wykonano przy pomocy bezpośredniego wywiadu telefonicznego, z wykorzystaniem ustandaryzowanego kwestionariusza ankietowego[1]. Wyniki sondy wskazywały na wysoką rozpoznawalność oraz dobrą identyfikację obszaru działalności firmy przez respondentów (42%). Marka była najbardziej znana wśród ankietowanych ze średnim i wyższym wykształceniem. Ponad połowa (53%) spośród osób, które rozpoznały Siódemkę, wykazała się także znajomością logo. Badani kojarzyli przede wszystkim „skrzydlate” elementy graficzne znaku.

Siódemka S.A. poprzez sieć 42 oddziałów na terenie kraju świadczy wysokiej jakości usługi w serwisie krajowym i miejskim. Bogate doświadczenie i analiza zmieniających się potrzeb klientów pozwoliły na wypracowanie szerokiej oferty.

Specjalizuje się w obsłudze sektora przesyłek B2B, jak również współpracuje z podmiotami z sektora finansowego i bankowego świadcząc specjalistyczną usługę przesyłek proceduralnych, wymagających m.in. szczegółowej weryfikacji danych osobowych odbiorcy.

Dbając o wysoki standard świadczonych usług we wszystkich placówkach Siódemki zostały wdrożone systemy zarządzania oparte na normach ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001.

Dążąc do usprawnienia procesu obsługi oferuje się klientom szereg rozwiązań informatycznych. Jednym z nich jest system komunikacji online – WebMobile7, który umożliwia m.in. wydruk listów przewozowych. Siódemka jako pierwsza firma kurierska w Polsce wprowadziła e-fakturę. Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stale rozbudowujemy zaplecze systemów logistyki i zarządzania komunikacją.

Siódemka S.A. została wyróżniona Złotym Laurem Klienta 2009” w kategorii „Usługi kurierskie – przesyłki krajowe”. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest produktom, usługom oraz markom, które cieszą się największym zaufaniem konsumentów na krajowym rynku.

Otrzymane wyróżnienie jest dla nas szczególnie cenne, bo przyznane zostało przez samych konsumentów. To oni zdecydowali, że nasza marka zasługuje na „Laur Konsumenta 2009”. Nagroda jest dużym kredytem zaufania, za który w imieniu Spółki dziękuję. Prestiżowy tytuł dowodzi trafności przyjętej strategii rozwoju Siódemki i z pewnością potwierdza wysoką jakość naszych usług. – wyjaśnia Krzysztof Pawłowski, Członek Zarządu Siódemka S.A.

W tym roku nagrody zostały przyznane już po raz piąty. Celem projektu jest bieżąca analiza polskiego rynku konsumenckiego i wyłonienie najpopularniejszych firm, produktów i usług w poszczególnych branżach. Zwycięzców wybierają sami konsumenci w specjalnie przygotowanych ankietach, co pozwala na odzwierciedlenia występujących na rynku tendencji.

[1] Badania zrealizowała firma Communication Service na kwotowej, reprezentatywnej próbie firm z bazy HBI oraz Kompass (n=500) dla klientów biznesowych, oraz kwotowej, reprezentatywnej próbie osób fizycznych (baza PCM)

Sponsoring w Internecie Kwiecień 22, 2018

Posted by prace2012 in prace licencjackie.
Tags:
comments closed

Przedsięwzięcia sponsoringowe łączą  w sobie reklamę, public relations i promocję uzupełniającą. Są one atrakcyjne dla przedsiębiorstwa , gdyż umożliwiają zwiększenie stopnia znajomości marki , osiągnięcie rozgłosu oraz stworzenie właściwego wizerunku firmy.

Można wyróżnić kilka kryteriów podziału sponsoringu w sieci Internet.

Podział ze względu na rodzaj sponsorowanego wydarzenia , pozwala wyróżnić:

 • sponsoring wydarzeń , które mają miejsce w świecie rzeczywistym,
 • sponsoring wydarzeń , które mają miejsce w sieci Internet.

Ze względu na przedmiot sponsoringu wyróżnić można :

 • sponsorowanie całych ośrodków WWW,
 • sponsorowanie poszczególnych sekcji w obrębie ośrodka .
 • Ze względu na charakter świadczenia na rzecz sponsorowanego, spotyka się sponsoring o charakterze :
 • świadczeń finansowych , występuje gdy świadczenia sponsora dokonywane są w formie środków pieniężnych;
 • świadczeń rzeczowych , występują gdy świadczenia sponsora polegają na przekazaniu różnego rodzaju dóbr rzeczowych. Ma ono miejsce w przypadku konkursów dla użytkowników organizowanych na stronach WWW , w których firmy mogą je sponsorować poprzez dostarczanie nagród;
 • świadczeń usługowych , polegają na sponsorowaniu określonych usług.

Główne zalety sponsoringu to :

 • upowszechnienie znajomości firmy,
 • nie narzucająca się forma reklamy ,
 • kojarzenie przez potencjalnych klientów firmę z lubianą rzeczą , którą sponsoruje ,
 • polepszenie opinii.

Do wad tego sposobu reklamy internetowej należy:

 • częsty brak związku między sponsoringiem a sprzedawanym produktem,
 • trudna mirzalność skuteczności reklamy.

Listy wysyłkowe (SPAM) jest to technika polegająca na wysyłaniu wielokrotnych kopii tego samego artykułu lub listu ( najczęściej mającego charakter reklamowy) do wielu odbiorców np. grup dyskusyjnych.  Praktyki te są, ze względu na techniczną łatwość realizacji, dość często stosowane przez reklamujące się firmy, spotykają się jednak z jednoznacznymi, ostrymi, negatywnymi reakcjami odbiorców. Przeszkód prawnych w realizowaniu tej techniki jak dotąd  nie ma, a jedynymi zasadami, którymi kierują się użytkownicy sieci Internet, są zasady dobrego zachowania się w sieci.

Zaletą SPAM-u jest niski koszt samej wysyłki, natomiast do wad możemy zaliczyć :

 • bardzo niska skuteczność,
 • wroga reakcja ze strony odbiorcy ,
 • sankcje ze strony dostarczycieli usług internertowych.

Wszelkie dodatkowe interaktywne usługi,  jak konkursy czy losowania nagród, zwiększają atrakcyjność serwisów Internetowych, a przez to i ilość ich czytelników. Na stronach z konkursami widnieją reklamy sponsorów danego serwisu lub konkretnego konkursu, obietnica wygranej nawet drobnego upominku znacznie podnosi wskaźnik oglądalności danej strony, a przez to i zamieszczonej na nie reklamy.[1]

Wyniki badań dotyczących oglądalności reklam internetwych, przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych informują ,że najczęstszą odwiedzaną reklamą są bannery , a wykorzystanie animacji w nich zwiększają jej frekwencję o 25%. Natomiast  informacja zawierająca na bannerze słowa: „kliknij tutaj” zwiększa frekwencję o 18%, a jeżeli jest obietnica uzyskania prezentu zwiększa frekwencję o 35%. [2]

Reasumując w Internecie znajduje się wiele różnych rodzajów witryn i reklam internetowych zarówno pod względem tematycznym , jak i użytkowym.

W obecnych czasach, gdzie wykorzystywane jest tak wiele mediów masowego przekazu .Żadne z tych mediów nie jest w stanie komunikować się w obie strony to znaczy przekazuje nam jakieś informacje nie zależnie czy tego chcemy czy też nie. Reklama Internetowa ma tą przewagę nad tradycyjnymi mediami, że pozwala na komunikację dwustronną. Tą interaktywność wykorzystuje się tworząc Internetowe kampanie reklamowe przy pomocy zaawansowanych technologicznie narzędzi informatycznych. Daje to ogromne możliwości segregowania odbiorców reklamy, dana reklama pokazuje się u odbiorcy który chce ja odebrać .  Wykorzystuje się nie tylko wizje ale również dźwięk i animację co znacznie wzbogaca treść reklamy i stawia ją wyżej od tradycyjnych mediów reklamowych pod względem atrakcyjności. Jedynym ograniczeniem reklamy internetowej jest jej dostępność czyli dostęp odbiorców do Internetu.

[1] Marketing serwis.2000.11.25 „Sposoby reklamowania w sieci Internet” s12-16

[2] M. Kuzak ,Niedocenony potencjał reklamy www, ”Marketing w praktyce”  Nr 3 / 2000, s.53