jump to navigation

Planowanie kampanii społecznej Sierpień 11, 2018

Posted by prace2012 in prace magisterskie.
Tags: ,
add a comment

fragment bardzo interesującej pracy magisterskiej o kampaniach społecznych

W planowaniu kampanii społecznej istotne jest dokładne określenie i zrozumienie grupy odbiorców. Dlatego, myśląc o problemach społecznych, za grupę odbiorców kampanii społecznej, czyli tzw. grupę docelową, uważa się wszystkich, których dotyczy dany problem. Kampanie społeczne są adresowane do wszystkich: zle się odżywiających, kierowców, etc.[1]. Kobiety i mężczyźni to niezwykle zróżnicowana grupa. Nieprawdziwe jest także założenie, że osoby w tym samym wieku łączy duże podobieństwo. Dane demograficzne pomijają różne niuanse istotne dla odbiorców reklam. Wystarczy sobie przypomnieć, jak bardzo zróżnicowana była nasza klasa w liceum. Bardziej skuteczne jest poszukiwanie takiej potrzeby, która jest właściwa dla wybranej grupy docelowej. Najkorzystniej zaś dokonać tzw. wglądu konsumenckiego i odkryć taki motyw niepożądanego zachowania, który był ukryty dla odbiorcy. Grupę docelową można wybrać na podstawie podobnego stylu życia, sposobu spędzania czasu, wartości. Ludzie w miarę dorastania coraz słabiej przystają do podziałów według tożsamości grupowej (studenci) i kategorii (kobiety), coraz częściej natomiast do konceptualnych (np. tradycjonalista, reformator, liberał, konformista, etc.)[2]. Od precyzji zdefiniowania grupy docelowej zależy, bowiem siła uderzeniowa (impact) reklamy społecznej. Na ogół im precyzyjniej, a więc węziej zdefiniowana grupa docelowa, tym bardziej precyzyjny, a w rezultacie bardziej skuteczny jest komunikat. Dokładne zdefiniowanie odbiorcy reklamy daje możliwość posługiwania się jego językiem, odwoływania się do jego specyficznych potrzeb i motywów zachowań. Jest to, więc łapanie szczupaka na błysk o odpowiednich kolorach, w porze jego żerowania. Oczywiście grupa docelowa nie może być zbyt wąska (mała), gdyż kampania ma wtedy ograniczony zasięg[3].

Kampanie społeczne, ze względu na zasięg, mogą być kampaniami ogólnymi, adresowanymi do całego społeczeństwa, lub skierowanymi do publiczności specyficznej, tj. do wyselekcjonowanej węższej grupy odbiorców, do określonych warstw czy segmentów społeczeństwa w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania, gustów i potrzeb[4] [5] [6].

Połową sukcesu jest dobre określenie grupy docelowej, bo wiemy, z kim rozmawiamy. Taka wiedza nie zawsze gwarantuje, że uda się nam zmienić czyjeś postawy lub zachowania. Jedną z przyczyn niepowodzeń jest to, że nie słuchamy odbiorcy. Należy, więc przede wszystkim posłuchać odbiorcy reklamy, w jaki sposób postrzega dany problem, jakie miejsce zajmuje on w jego głowie, w jego sieci skojarzeń. Należy się dowiedzieć:

 • jakie widzi zalety niepożądanego zachowania – to są bariery, które musimy pokonać;
 • jakie widzi wady niepożądanego zachowania, czyli kary;
 • jakie dostrzega zalety zmiany swojego zachowania, czyli nagrody .

Warto w tym miejscu przedstawić proces projektowania reklamy. Składa się z trzech etapów: odkrywania problemu, odkrywania pomysłu, odkrywania oceny. Odpowiadają one etapom pracy nad reklamą: zrozumieniu briefu kreatywnego, wymyślaniu koncepcji i jej ocenie. Do każdego etapu dobrane są metody, dzięki którym idea przekazu staje się dobrze zrozumiała i zdefiniowana (odkrywanie problemu), powstają oryginalne pomysły na kampanie (odkrywanie pomysłu), zostają poddane twórczej i wieloaspektowej krytyce (odkrywanie oceny), które zostaną przedstawione poniżej.

Odkrywanie problemu

 • Inwentarz cech – celem inwentarza cech jest uwolnienie się od stereotypowego myślenia o problemie i znalezienie przekonującego argumentu (sprzedają się tylko wielkie idee). W fazie I należy uwzględnić:
 1. bariery – wszystko to, co powstrzymuje od zmiany niepożądanego zachowania, fałszywe przekonania, radość związaną z tym, co zakazane;
 2. wady niepożądanego zachowania dla grupy docelowej (np. papierosy opalają na żółto) – są to kary;
 3. nagrody za zmianę zachowania – to co obiecujemy, gdy ktoś zmieni zachowanie (np. na powrót pełna potencja).

Motywy zachowania, które są niezwykłe, nieoczekiwane i na pierwszy rzut oka niedostrzegalne:

 1. cechy konieczne, typowe, definiujące dane zachowanie;
 2. cechy częste, niekonieczne, przypadkowe;
 3. wolne skojarzenia, najważniejsze, aby wymyślić coś nowego;

W fazie II należy sformułować tezę, główny przekaz reklamy. Najlepiej wybrać jakąś barierę i dodać do niej karę lub nagrodę, za pomocą której można ją pokonać. Przykłady: Palenie to dla młodych osób wyraz przynależności do grupy, bycia osobą fajną, zbuntowaną przeciw dorosłym, należy więc pokazać, że naprawdę atrakcyjny jest bunt przeciw koncernom, które czynią z młodych osób głupców. Zgodnie z wizerunkiem filmowym ze starych filmów papieros mężczyźnie przydawał atrakcyjności, należy więc przekonać, że papierosy nie tylko obniżają potencję, ale i że nowoczesne, zdrowo odżywiające się dziewczęta ze wstrętem patrzą na palących. • Mniej uporządkowane sposoby poszukiwania tezy – należy zacząć od tego, że do poszukiwania tezy może służyć zwykła faza I – burzy mózgów. Przydatne są również techniki: skok w bok, identyfikacja z obiektem

[1]    Zob. N. Maliszewski, Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007, s. 23.

[2]    Zob. Tamże, s. 25.

[3]    Zob. Tamże, s. 27.

[4]    Zob. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 239.

[5]    Zob. N. Maliszewski, tamże, s. 28.

[6]    Por. Tamże, s. 8 – 9.

Reklamy

Budowa świadomości istnienia firmy, marki, produktu lub strony WWW Lipiec 27, 2018

Posted by prace2012 in pisanie prac magisterskich.
Tags: , , ,
comments closed

Ta forma reklamy może dotyczyć zarówno szerokiego audytorium, jak i określonych grup docelowych. W przypadku szerokiej grupy odbiorców najczęściej kreowany jest wizerunek firmy i jej produktów, natomiast w przypadku grupy docelowej, firmy nastawiają się na kreowanie wizerunku i budowę świadomości konkretnych produktów czy usług. Jak twierdzi Kevin J. Clancy istnieją cztery zasady promowania marki[1]:

 • dokładne określenie potencjalnych klientów, którzy przyniosą firmie największe korzyści,
 • wprowadzenie na rynek produktu lub usługi, która będzie w większym stopniu zaspokajała potrzeby wybranej grupy klientów niż produkty lub usługi oferowane przez konkurencję,
 • wyraźne zaznaczenie, co odróżnia nowy produkt lub usługę, od innych dostępnych na rynku (dlaczego warto kupić ten produkt, a nie inny),
 • dostarczenie na rynek produktu lub usługi odpowiadającą wizerunkowi z promocji.

Tworzenie wizerunku firmy, marki, produktu, strony WWW i jej rozpoznawalności daje większy efekt w tradycyjnych mediach. Przykładem mogą tu być dwa największe polskie portale: Wirtualna Polska (http:www.wp.pl) i Onet.pl (http://www.onet.pl). Pierwszy serwis kreuje świadomość marki w reklamowych spotach telewizyjnych oraz poprzez reklamę zewnętrzną (billboardy), drugi – świadomość marki poprzez sponsoring audycji radiowych oraz świadomość produktu i serwisu WWW w telewizji.

Projektowanie i wykonanie reklamy

Wykonanie projektu jest najdłuższym i najtrudniejszym etapem konstruowania programu reklamowego. Można je podzielić na następujące czynności[2]: ustalenie budżetu akcji reklamowej, wybór mediów, ustalenie treści i formy przekazu, pomiar efektów akcji. Zostaną one przedstawione w dalszej części pracy.

[1] K. J. Clancy, Śmiertelna szybkość wchodzenia do sieci, „Gazeta Wyborcza”, nr 147/2000, s. 32.

[2] Opracowanie własne na podstawie K. Przybyłowski…, op. cit, s.507.

Określenie celów reklamy Czerwiec 8, 2018

Posted by prace2012 in pisanie prac magisterskich.
Tags:
comments closed

Reklamy, które koncentrują się na sprzedaży produktu lub usługi, można podzielić na trzy podstawowe formy[1]:

 1. reklamy pionierskie (informujące),
 2. reklamy konkurencyjne (perswazyjne),
 3. reklamy przypominające.

Reklamy pionierskie stosuje się w początkowej fazie życia produktu tj. przy wprowadzaniu jej na rynek. Ma ona na celu przede wszystkim[2]:

 • informowanie rynku o nowych produktach,
 • sugerowanie nowych zastosowań produktu,
 • informowanie rynku o zmianie ceny (zdobywanie do nowych segmentów rynku),
 • wyjaśnianie sposobu działania produktu,
 • opisywanie świadczonych usług,
 • poprawianie fałszywych wyobrażeń o produkcie,
 • redukowanie obaw klientów,
 • budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Reklamy konkurencyjne stosuje się w fazie wzrostu sprzedaży produktu i fazie nasycenia rynku produktem. Główne cele reklamy konkurencyjnej to[3]:

 • nakłanianie klienta do zakupu,
 • budowanie świadomości marki,
 • zmiana postrzegania przez konsumenta atrybutów produktu,
 • zachęcanie konsumenta do zmienienia dotychczasowej marki produktu na markę reklamodawcy,
 • nakłanianie klienta do szybszego dokonania zakupu.

Reklama przypominająca jest stosowana najczęściej w fazie spadku sprzedaży produktu. Jej najważniejsze cele to[4]:

 • przypominanie marki produktu;
 • przypominanie konsumentowi o tym, że produkt może mu być potrzebny w najbliższej przyszłości;
 • przypominanie o istnieniu produktu poza sezonem największej sprzedaży;
 • przypominanie odbiorcom, gdzie dany produkt mogą nabyć;
 • utrzymywanie wcześniej zdobytej świadomości o produkcie.

Inną formą reklamy jest reklama instytucjonalna. Tego typu reklama stosowana jest zwykle aby wzmocnić programy public relations lub aby przeciwstawić się reklamie konkurencji. Celem reklamy instytucjonalnej (organizacji) jest wytworzenie pozytywnego wizerunku firmy oraz stanu przychylności wobec niej. Reklamę instytucjonalną stosują często takie firmy, jak PZU, Mercedes Benz, czy IBM, chcąc wzbudzić zaufanie do nazwy firmy. Zazwyczaj stosowane są cztery formy reklamy instytucjonalnej[5]:

 1. reklama orędownicza,
 2. pionierska reklama instytucjonalna,
 3. instytucjonalna reklama konkurencyjna,
 4. instytucjonalna reklama przypominająca.

Reklama orędownicza prezentuje stanowisko firmy w określonej sprawie. Zajmowanie określonego stanowiska przez przedsiębiorstwo może znacząco wpływać na klimat, jaki będzie panował wokół firmy.

Pionierskie reklamy instytucjonalne, podobnie jak reklamy produktów, są wykorzystywane, aby informować, czym jest firma, jaki jest zakres jej działalności lub gdzie jest zlokalizowana.

Instytucjonalna reklama konkurencyjna promuje korzyści określonej klasy produktów w relacji do klasy z nią konkurencyjnej. Ta forma reklamy jest wykorzystywana na rynkach, na których przedmiotem konkurencji są ci sami nabywcy. Przykładowo polscy producenci masła rozpoczęli kampanię reklamową, której celem jest podkreślenie walorów smakowych w stosunku do margaryny.

Instytucjonalna reklama przypominająca, podobnie jak reklamy przypominające produktu, ponownie zwracają uwagę konsumentów rynku docelowego na nazwę organizacji, tworzony wokół niej klimat i promowany wizerunek.

Ważne jest, by określić cel reklamy możliwie precyzyjnie. Dzięki temu będzie można ustalić w jakim stopniu został on zrealizowany.

[1] K. Przybyłowski…, op. cit., s.504.

[2] Ph. Kotler…, op.cit. s. 579.

[3] Tamże, s. 579.

[4] Tamże, s. 581.

[5] K. Przybyłowski,… op. cit., s.506.

Kampania wizerunkowa Siódemka S.A. Maj 27, 2018

Posted by prace2012 in pisanie prac magisterskich.
Tags:
comments closed

Usługi kurierskie są znacznym segmentem rynku , który posiada dużą dynamikę rozwojową. Sprzyja to zwiększaniu efektywności marketingu stosowanego przez firmy ale również efektywności jego konkurentów, którzy starają się maksymalnie wykorzystać efektywne miejsce w atrakcyjnym segmencie rynkowym i lepiej wykorzystać szansę rynkową. Przewaga konkurecyjna firm o znaczeniu globalnym zmusza konkurentów o bardziej ograniczonym znaczeniu do racjonelnego, skutecznego i efektywnego marketingu w celu utrzymania dotychczasowego zakresu segmentu rynku lub do przejmowania części segmentu konkurencji.

Na naszym rynku szczególnie obrazowo można przedstawić to na przykładzie dwóch większych spółek, które skutecznie radzą sobie z dużymi konkurentami:  Opek i Siódemka. W zasadzie to jedyne dwie spółki z polskim kapitałem (nie licząc firm regionalnych albo lokalnych) które pozostały na poskim rynku usług kurierskich. Co roku rynek KEP żyje spekulacjami, kto w końcu przejmie te spółki i jak sobie dalej poradzą z globalną konkurencją. A spółki te nie tylko radzą sobie świetnie z silną konkurencji, ale też odnotowują wyższe wzrosty od innych firm.

Oczywiście bardzo trudno jest konkurować z firmami globalnymi. Doświadczenie oraz potencjał finansowy są po stronie konkurencji. W roku 2006 położono szczególny nacisk na zapewnienie swoim klientom odpowiedniej obsługi informatycznej. To powinno wpłynąć na jakość obsługi klienta i na wzrost ilości zrealizowanych przesyłek. W 2006 roku wzrost ten wyniósł 50 proc. w stosunku do roku 2005. Obsłużono 7,5 mln paczek. W roku 2007 odnotowano zaś wzrost o 40%.

Firma OPEK Sp. z o.o. rozpoczęła działalność  na rynku polskim w 1994 roku, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w realizacji takich usług, jak: magazynowanie, konfekcjonowanie, kompletacja i znakowanie towarów oraz ich dystrybucja.

Mając odpowiednie doświadczenie, bazę techniczną oraz profesjonalną kadrę współpracowników, w tym z wieloletnim stażem w branży kurierskiej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych licznych klientów, uruchomiono w 1999 r działalność w zakresie usług kurierskich, które świadczone są na terenie całej Polski .

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Firma OPEK Sp. z o.o. figuruje w Rejestrze operatorów pocztowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Działalność w zakresie usług kurierskich może wykonywać bezterminowo na obszarze Rzeczypospolitej i zagranicą. W połowie 2002 r. nasze usługi wzbogaciliśmy o serwis międzynarodowy. W latach 2004 – 2009r. Spółka wprowadziła zmiany organizacyjne, otwierając w miejsce przedstawicielstw własne Oddziały – obecnie dysponuje 39 własnymi Oddziałami oraz 5 przedstawicielstwami regionalnymi. Oddziały Spółki usytuowane są głównie w dużych aglomeracjach miejskich z rozbudowaną infrastrukturą.

44 przedstawicielstwa w Polsce, połączone są systemem nocnych przewozów liniowych, zapewniając w ten sposób skuteczne i terminowe doręczanie przesyłek do każdego miejsca w kraju następnego dnia po ich nadaniu.

Sukces rynkowy i aktualną pozycję wśród firm kurierskich, działających na rynku polskim osiągnięto przede wszystkim dzięki terminowości doręczeń oraz dobrze zorganizowanej realizacji usług dodatkowych, co zapewniło stale powiększające się grono klientów.

Druga polska firma Siódemka również zakłada szybki rozwój.

Firma kurierska Siódemka zmieniła status organizacyjno – prawny, przekształcając się w spółkę akcyjną. Firma rozpoczęła również intensywną kampanię wizerunkową, w ramach której odświeżone zostały dotychczasowe logo, oznakowanie floty oraz kurierów. Za komunikację w procesie wprowadzanych zmian odpowiedzialna będzie agencja public relations CORE PR.

24 lutego 2009 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie, Siódemka Sp. z o. o. przekształciła się w spółkę akcyjną. Zmiana formy organizacyjno – prawnej pozwoli firmie na bardziej elastyczne pozyskiwanie finansowania i rozszerzanie zakresu działalności, co z pewnością korzystnie wpłynie na jej dalszy rozwój.

Siódemka rozpoczęła także kampanię wizerunkową pod hasłem Zawsze do przodu. Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim zwiększenie rozpoznawalności i świadomości marki zarówno w sektorze nadawców biznesowych, jak i indywidualnych. Działania poprzedzone zostały analizą znajomości marki wśród klientów korporacyjnych i indywidualnych. Badanie wykonano przy pomocy bezpośredniego wywiadu telefonicznego, z wykorzystaniem ustandaryzowanego kwestionariusza ankietowego[1]. Wyniki sondy wskazywały na wysoką rozpoznawalność oraz dobrą identyfikację obszaru działalności firmy przez respondentów (42%). Marka była najbardziej znana wśród ankietowanych ze średnim i wyższym wykształceniem. Ponad połowa (53%) spośród osób, które rozpoznały Siódemkę, wykazała się także znajomością logo. Badani kojarzyli przede wszystkim „skrzydlate” elementy graficzne znaku.

Siódemka S.A. poprzez sieć 42 oddziałów na terenie kraju świadczy wysokiej jakości usługi w serwisie krajowym i miejskim. Bogate doświadczenie i analiza zmieniających się potrzeb klientów pozwoliły na wypracowanie szerokiej oferty.

Specjalizuje się w obsłudze sektora przesyłek B2B, jak również współpracuje z podmiotami z sektora finansowego i bankowego świadcząc specjalistyczną usługę przesyłek proceduralnych, wymagających m.in. szczegółowej weryfikacji danych osobowych odbiorcy.

Dbając o wysoki standard świadczonych usług we wszystkich placówkach Siódemki zostały wdrożone systemy zarządzania oparte na normach ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001.

Dążąc do usprawnienia procesu obsługi oferuje się klientom szereg rozwiązań informatycznych. Jednym z nich jest system komunikacji online – WebMobile7, który umożliwia m.in. wydruk listów przewozowych. Siódemka jako pierwsza firma kurierska w Polsce wprowadziła e-fakturę. Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stale rozbudowujemy zaplecze systemów logistyki i zarządzania komunikacją.

Siódemka S.A. została wyróżniona Złotym Laurem Klienta 2009” w kategorii „Usługi kurierskie – przesyłki krajowe”. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest produktom, usługom oraz markom, które cieszą się największym zaufaniem konsumentów na krajowym rynku.

Otrzymane wyróżnienie jest dla nas szczególnie cenne, bo przyznane zostało przez samych konsumentów. To oni zdecydowali, że nasza marka zasługuje na „Laur Konsumenta 2009”. Nagroda jest dużym kredytem zaufania, za który w imieniu Spółki dziękuję. Prestiżowy tytuł dowodzi trafności przyjętej strategii rozwoju Siódemki i z pewnością potwierdza wysoką jakość naszych usług. – wyjaśnia Krzysztof Pawłowski, Członek Zarządu Siódemka S.A.

W tym roku nagrody zostały przyznane już po raz piąty. Celem projektu jest bieżąca analiza polskiego rynku konsumenckiego i wyłonienie najpopularniejszych firm, produktów i usług w poszczególnych branżach. Zwycięzców wybierają sami konsumenci w specjalnie przygotowanych ankietach, co pozwala na odzwierciedlenia występujących na rynku tendencji.

[1] Badania zrealizowała firma Communication Service na kwotowej, reprezentatywnej próbie firm z bazy HBI oraz Kompass (n=500) dla klientów biznesowych, oraz kwotowej, reprezentatywnej próbie osób fizycznych (baza PCM)

Sponsoring w Internecie Kwiecień 22, 2018

Posted by prace2012 in prace licencjackie.
Tags:
comments closed

Przedsięwzięcia sponsoringowe łączą  w sobie reklamę, public relations i promocję uzupełniającą. Są one atrakcyjne dla przedsiębiorstwa , gdyż umożliwiają zwiększenie stopnia znajomości marki , osiągnięcie rozgłosu oraz stworzenie właściwego wizerunku firmy.

Można wyróżnić kilka kryteriów podziału sponsoringu w sieci Internet.

Podział ze względu na rodzaj sponsorowanego wydarzenia , pozwala wyróżnić:

 • sponsoring wydarzeń , które mają miejsce w świecie rzeczywistym,
 • sponsoring wydarzeń , które mają miejsce w sieci Internet.

Ze względu na przedmiot sponsoringu wyróżnić można :

 • sponsorowanie całych ośrodków WWW,
 • sponsorowanie poszczególnych sekcji w obrębie ośrodka .
 • Ze względu na charakter świadczenia na rzecz sponsorowanego, spotyka się sponsoring o charakterze :
 • świadczeń finansowych , występuje gdy świadczenia sponsora dokonywane są w formie środków pieniężnych;
 • świadczeń rzeczowych , występują gdy świadczenia sponsora polegają na przekazaniu różnego rodzaju dóbr rzeczowych. Ma ono miejsce w przypadku konkursów dla użytkowników organizowanych na stronach WWW , w których firmy mogą je sponsorować poprzez dostarczanie nagród;
 • świadczeń usługowych , polegają na sponsorowaniu określonych usług.

Główne zalety sponsoringu to :

 • upowszechnienie znajomości firmy,
 • nie narzucająca się forma reklamy ,
 • kojarzenie przez potencjalnych klientów firmę z lubianą rzeczą , którą sponsoruje ,
 • polepszenie opinii.

Do wad tego sposobu reklamy internetowej należy:

 • częsty brak związku między sponsoringiem a sprzedawanym produktem,
 • trudna mirzalność skuteczności reklamy.

Listy wysyłkowe (SPAM) jest to technika polegająca na wysyłaniu wielokrotnych kopii tego samego artykułu lub listu ( najczęściej mającego charakter reklamowy) do wielu odbiorców np. grup dyskusyjnych.  Praktyki te są, ze względu na techniczną łatwość realizacji, dość często stosowane przez reklamujące się firmy, spotykają się jednak z jednoznacznymi, ostrymi, negatywnymi reakcjami odbiorców. Przeszkód prawnych w realizowaniu tej techniki jak dotąd  nie ma, a jedynymi zasadami, którymi kierują się użytkownicy sieci Internet, są zasady dobrego zachowania się w sieci.

Zaletą SPAM-u jest niski koszt samej wysyłki, natomiast do wad możemy zaliczyć :

 • bardzo niska skuteczność,
 • wroga reakcja ze strony odbiorcy ,
 • sankcje ze strony dostarczycieli usług internertowych.

Wszelkie dodatkowe interaktywne usługi,  jak konkursy czy losowania nagród, zwiększają atrakcyjność serwisów Internetowych, a przez to i ilość ich czytelników. Na stronach z konkursami widnieją reklamy sponsorów danego serwisu lub konkretnego konkursu, obietnica wygranej nawet drobnego upominku znacznie podnosi wskaźnik oglądalności danej strony, a przez to i zamieszczonej na nie reklamy.[1]

Wyniki badań dotyczących oglądalności reklam internetwych, przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych informują ,że najczęstszą odwiedzaną reklamą są bannery , a wykorzystanie animacji w nich zwiększają jej frekwencję o 25%. Natomiast  informacja zawierająca na bannerze słowa: „kliknij tutaj” zwiększa frekwencję o 18%, a jeżeli jest obietnica uzyskania prezentu zwiększa frekwencję o 35%. [2]

Reasumując w Internecie znajduje się wiele różnych rodzajów witryn i reklam internetowych zarówno pod względem tematycznym , jak i użytkowym.

W obecnych czasach, gdzie wykorzystywane jest tak wiele mediów masowego przekazu .Żadne z tych mediów nie jest w stanie komunikować się w obie strony to znaczy przekazuje nam jakieś informacje nie zależnie czy tego chcemy czy też nie. Reklama Internetowa ma tą przewagę nad tradycyjnymi mediami, że pozwala na komunikację dwustronną. Tą interaktywność wykorzystuje się tworząc Internetowe kampanie reklamowe przy pomocy zaawansowanych technologicznie narzędzi informatycznych. Daje to ogromne możliwości segregowania odbiorców reklamy, dana reklama pokazuje się u odbiorcy który chce ja odebrać .  Wykorzystuje się nie tylko wizje ale również dźwięk i animację co znacznie wzbogaca treść reklamy i stawia ją wyżej od tradycyjnych mediów reklamowych pod względem atrakcyjności. Jedynym ograniczeniem reklamy internetowej jest jej dostępność czyli dostęp odbiorców do Internetu.

[1] Marketing serwis.2000.11.25 „Sposoby reklamowania w sieci Internet” s12-16

[2] M. Kuzak ,Niedocenony potencjał reklamy www, ”Marketing w praktyce”  Nr 3 / 2000, s.53

Publicity Marzec 27, 2018

Posted by prace2012 in prace licencjackie.
Tags:
comments closed

Publicity , czyli uzyskanie rozgłosu , to forma promocji prowadzona poprzez emisję informacji przeznaczonych do rozpowszechniania przez mass media , w nadziei , że  będą one bezpłatnie opublikowane oraz zostaną zauważone przez docelowego odbiorcę .

Jej celem jest wypracowanie jak najlepszych stosunków publicznych oraz ukształtowanie pozytywnego wizerunku firmy przez środki masowego przekazu.[1]

Firma by mogła pokazać na rynku swój produkt oraz siebie , musi przygotować odpowiedni program promocji, który obejmuje kilka etapów.

Rysunek 3 przedstawia etapy przygotowania programu promocji.

Rysunek 3. Etapy przygotowania programu promocji

Źródło : R.Kłeczek , W.Kowal, P.Waniowski, J.Woźniczka, Marketing … op. cit. , s. 230

W pierwszym etapie  budowy programu promocji przedsiębiorstwo wybiera odpowiednią grupę nabywców i do nich kieruje reklamy. Zadaniem promocji w tym etapie jest trafienie do właściwych miejsc z właściwym produktem.

Drugi etap to określenie celów promocji . Wiadomo , iż głównym celem promocji jest informowanie i przekonywanie nabywców do zakupu.[2]

W zależności od firmy , jej sytuacji finansowej i organizacyjnej oraz pozycji na rynku , cele te mogą być różne.

Ogólnie możemy je podzielić na:

 • cele sprzedażowe ,
 • cele komunikacyjne.

Pomocny w określaniu celów poszczególnych instrumentów promocji jest tzw. model AIDA , który opisuje kolejne stadia reakcji nabywców na ofertę firmy :

A (Awarness) – śwaidomość o produktach , firmie , usługach

I (Interest) – zainteresowanie

D (Desire) –  pożądanie (chęć zakupu)

A (Action) – akcja ( zakup)

Świadomość i zainteresowanie często pozyskuje się za pomocą reklamy , choć mogą także temu służyć inne instrumenty promocji . Pożądanie i akcję wywołują często rozmowy ze sprzedawcą ( sprzedaż osobista) lub kupony , obniżka cen (promocja sprzedaży) .[3]

[1] B.W.Żurawik, Marketing usług …., op.cit., s.236

[2] R.Kłeczek, W.Kowal, P.Waniowski,J.Woźniczka, Marketing … , op. cit. , s.231

[3] E.Przydatek, J.Przydatek, Promocja …, op.cit ,s. 76

Pojęcie wizerunku. Wizerunek gmin (miasta) Luty 11, 2018

Posted by prace2012 in prace magisterskie.
Tags: , , ,
comments closed

[dzisiaj praca magisterska o promocji miasta]

W powyższych rozważaniach pojawiło się pojęcie wizerunku. Jest ono definiowane następująco:

„Wizerunek to twór wielowarstwowy, stanowiący sumę wszystkich spostrzeżeń, obserwacji, w których dokonujemy projekcji naszego ego. Człowiek rejestruje pewne obiekty, obrazy, informacje, które potem przetwarza. Jego podświadomość rejestruje pewne obiekty, obrazy z jakimś mniej lub więcej ostrym wyobrażeniem. W efekcie otrzymujemy coś złożonego z uczuć, sądów, opinii, postaw, faktów”.[1]

W przypadku gmin (miasta) wizerunek pełni następujące funkcje.

Jest nośnikiem charakteru miasta i ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje wyboru np. miejsca ulokowania inwestycji, miejsca wypoczynku, nauki, zamieszkania itp.

■ Stanowi pewne uproszczenie rzeczywistości, gdyż informacje docierające do ludzkiej świadomości są selektywnie oceniane i ograniczane do najbardziej istotnych z indywidualnego punktu widzenia. Często z braku czasu podejmujemy decyzje „na skróty” kierując się uproszczeniami.

Porządkuje napływające do świadomości informacje w pewną logiczną całość (funkcja porządkująca).

 • Pozwala dokonywać subiektywnego różnicowania miast, czy też subproduktów miejskich, co w przypadku braku należytej ilości informacji potrzebnych do dokonania wyboru znacznie ułatwia i przyspiesza proces podejmowania decyzji. Pełni on zatem funkcję orientalną.

Wspomaga proces wyboru przez redukcję (minimalizację) ryzyka oraz steruje zachowaniami w podejmowaniu decyzji. Dzięki takim uczuciom, jak zaufanie, wiarygodność — proces podejmowania decyzji (dotyczących np. wyboru miejsca letniego wypoczynku) ulega uproszczeniu i skrócenia. Wizerunek realizuje zatem kolejne dwie funkcje: wspomagania decyzji oraz minimalizacja ryzyka.

Oprócz korzyści realnych daje mieszkańcom, turystom i innym użytkownikom subproduktów miejskich korzyści dodatkowe, takie jak prestiż związany z uczestniczeniem w organizowanej w mieście ważnej imprezie kulturalnej, spędzeniem letnich wakacji w znanym nadmorskim kurorcie, itp.

Pozytywny wizerunek przyczynia się do tworzenia ogólnego zaufania do władz miejskich, jako głównej strony odpowiedzialnej za zapewnienie odpowiedniego poziomu usług miejskich.

 • Sprzyja on także kreowaniu pewnego rodzaju przywiązania , głównie przez mieszkańców i turystów, np. do określonych uliczek w mieście, związanych z miastem symboli, czy też inny elementów miasta, (np. kawiarenek, zabytkowych wąskich ulic).[2]

Wizerunek możemy podzielić w następujący sposób:

Klasyfikacja wizerunków:

 • Lustrzany (obcy) — to jak podmiot jest postrzegany przez otoczenie,
 • Zwykły (własny) — to jak dany podmiot postrzega sam siebie,
 • Pożądany — jak podmiot chciałby być postrzegany.

Kryterium emocjonalne:

 • Wizerunek pozytywny (skojarzenia dodatnie)
 • Wizerunek negatywny (skojarzenia ujemne)

Kryterium wyrazistości:

 • Silny wizerunek (silnie zakorzeniony w umysłach społeczeństwa)
 • Słaby wizerunek (słabo zakorzeniony w umysłach społeczeństwa)

Kryterium czasowe:

 • Wizerunek obecny
 • Wizerunek planowany

Kryterium typu odbiorcy:

 • Wizerunek wewnętrzny
 • Wizerunek zewnętrzny[3]

Na wizerunek wpływają następujące elementy:

 • Zasoby ludzkie Promotion mix
 • Wizualne zaprezentowanie się gminy
 • Produkt
 • Cena[4]

Jednostkom terytorialnym zależy obecnie na tym, aby ich wizerunek był wyrazisty, a także aby miasto czy region był spostrzegany pozytywnie (Np. aby dane miasto kojarzyło się inwestorom jako przyjazne dla nowych inwestycji. zaś Turyści myśleli by o nim, jako o bezpiecznym i czystym miejscu, gdzie można miło spędzić urlop, itp.). Dlatego coraz częściej w strategiach rozwoju miasta (gminy) pojawiają się punkty dotyczące tego, jak dane miasto ma być odbierane w przyszłości (jaki ma być jego wizerunek).

[1] K. Huber, Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Businessman Book, Warszawa 1994, s. 26

[2] Na podstawie: A. Łuczak, Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej; Marketing terytorialny; Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Markowskiego; PAN, s. 187 – 206  25

[3]  J. Olszewska, Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, Marketing i Rynek, 11/2000

[4]   K. Wójcik, Public Relations od A do Z, t. I, Placet, Warszawa 1997, s. 83

Sprzedaż osobista a kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy Styczeń 31, 2018

Posted by prace2012 in prace magisterskie.
Tags:
comments closed

SPRZEDAŻ OSOBISTA

Kolejnym elementem promotion-mix jest sprzedaż osobista. Czasami możemy spotkać się także z określeniem aktywizacja sprzedaży, jednak są to pojęcia stosowane zamiennie.

Sprzedaż osobista polega na prezentacji produktu i rozmowie na jego temat w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji. Rozmawiają ze sobą potencjalny nabywca i sprzedawca. Poza tym, sprzedaż osobista może mieć także na celu zbieranie informacji o potrzebach klientów, zjednywanie sobie ich poparcia oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy. Sprzedaż osobistą spotykamy na wszystkich szczeblach dystrybucji.

Cechy sprzedaży osobistej to:

 • Bezpośredni charakter komunikatu
 • Elastyczność, a co za tym idzie, możliwość szybkiej realizacji i adaptacji polityki komunikacji do zmieniającej się sytuacji i potrzeb klienta.
 • Brak zakłóceń w procesie komunikacyjnym
 • Istnieje natychmiastowe sprzężenie zwrotne, które pozwala na zebranie informacji z rynku[1]

Należy jednak pamiętać, że sukces w sprzedaży osobistej w głównej mierze zależy od kwalifikacji i predyspozycji sprzedawcy. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich osób na stanowiska związane z obsługą klienta. Sprzedaż osobista jest drogim narzędziem promocji, jednakże bardzo chętnie stosowanym w przypadku dóbr, przy zakupie których klient musi uzyskać szczegółowe informacje na ich temat.

[1]   I. Bielski, Podstawy marketingu, TKNOiK, Toruń 1998, s.292-295

Specyfika produktu a PR Grudzień 22, 2017

Posted by prace2012 in pisanie prac magisterskich.
Tags:
comments closed

Specyfika produktu usługowego determinuje charakter strategii marketingowych w tym sektorze. Największy nacisk kładzie się tu wizerunek firmy i zaufanie klienta. Oferta branży materiałów i tkanin jest zindywidualizowana (segmentacja rynku), starannie planuje się lokalizację placówek zaś sprzedaż osobistą traktuje się jako główną formę promocji.